Rek – រែក

Download

English Translate below:

រែកគឺជាល្បែងកំសាន្តបុរាណខ្មែរដែលលេងដោយ មនុស្សពីរនាក់ នៅលើក្តារ ការេ 8×8 ។ ការប្រកួតលេងរែកពេញនិយមបំផុតក្នុងចំណោម កងទ័ព និង យោធា។ នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះវាត្រូវបានលេង ដោយ ស្ត្រីផងដែរព្រោះវាងាយស្រួលជាងលេងអុក។

គោលដៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនេះគឺ ត្រូវធ្វើយ៉ាងណាសុីស្តេចអោយបាន។ ហើយកូនរែកទាំងអស់រួមទាំងស្តេចផងអាចសុីបានពីរ វិធី

  1. រំកិលកូនរែកទៅចន្លោះ កូនរែករបស់សត្រូវ។ កូនរែកសត្រូវដែលនៅលេើ និង ក្រោម រឺ នៅឆ្វេង និង ស្តាំត្រូវបានរែក។
  2. ព័ទ្ធកូនរែករបស់សត្រូវធ្វើយ៉ាងណាមិនអោយមានចន្លោះដើរបាន

កូនរែកដែលត្រូវមាននៅលើក្តារទាំងអស់ចំនួន៣២ គ្រាប់។ ម្ខាង ១៦ ដែល ១៥ ជាទាហាន និង ១ ជាស្តេច។ ទាហានទាំងអស់មានរូបរាងដូចគ្នាលើកលេងតែស្តេចមានរូបរាងខុសគេដើម្បីងាយសំគាល់។ រាល់កូនទាំងអស់ រួមទាំងស្តេចផងត្រូវដើរដូចកូនទូកក្នុងល្បែងអុក គឺ​អាចទៅមុន ទៅក្រោយ ក្រោម និង លើ បានច្រើនក្រឡា។

របៀបលេងមួយទៀត (ហៅរែក)
រែកមានរបៀបលេងមួយទៀតដែលគេហៅថា ហៅរែក (បើមិនរែកចាញ់)។ គោលដៅលេងហៅរែកគឺដូចគ្នានិង រែកធម្មតាដែរគឺធ្វើយ៉ាងណាសុីស្តេចអោយបាន។ ប៉ុន្តែមិនអាចព័ទ្ធបានទេគឺបានតែរែកមួយគត់។ ហើយស្តេចគឺមិនអាចរំកិលបានទេពោលគឺស្តេចត្រូវនៅគ្រងរាជបល្ល័ងមួយកន្លែង។ ការរៀបចំកូនរែកគឺដូចរែកធម្មតាដែរ។

លក្ខណះខុសប្លែកពីរែកធម្មតាគឺថា ពេលដែលមានចន្លោះរែកហើយអ្នកលេង ហៅអោយរែកកន្លែងចន្លោះរបស់គេ។ អ្នកលេងម្ខាងទៀតត្រូវតែរែកជាដាច់ខាត បើមិនដូចនោះទេមានន័យថាសុំចុះចាញ់។ ការបូជាកូនរែកខ្លួនឯងអោយគេរែកគឺជាយុទ្ធសាស្រ្តមួយដើម្បីឈ្នះ។

ធម្មតាល្បែងលេងហៅរែកគេលេងដោយរៀបចំកូនរែកខ្លួនឯង អោយគូរប្រកូតរែកតាមលំដាប់លំដោយ ក្នុងគោលដៅដឹកនាំអោយដៃគួរចាញ់បោកដោយទីបញ្ចប់ត្រូវបានរែកស្តេចរបស់ដៃគូរវិញ។ ប៉ុន្តែបើការរៀបចំនេះខុសតែបន្តិចអាចហ្នឹងបាត់បង់កូនរែកយ៉ាងច្រើនដែលនាំអោយមានផលវិបាកដាក់ខ្លួនវិញ។

Rek is popular Ancient Khmer Board Game played by two people on the board of 8X8 squares. The Cambodian transitive verb “Rek” means ‘carry on one’s shoulder a pole at each end of which is a container, bundle or object. It was pointed out that the game was popular among military troops. Today, it is also played by Cambodian women.

Objective
The object of the game is to “capture” instead of checkmate the opponent’s King. All units may be captured in two ways :

  1. when they are “Rek” by an enemy unit in the analogy that they are the containers carried away by that enemy unit. This later way of capture actually bears the name of the game.
  2.  when they are tightly surrounded or trapped by the enemy units and thus have no legal move.

It also has two different forces of 32 units in total . Each side starts with a force of 16 units: One King and 15 Men. All the Men have the same value and physical shape. And they all, including the Kings, move like the Boat or Rook.

Another Style of Play​ (Taunt enemry to Rek)
The Rek also has its own special style of play. It is named “Min Rek Chanh” (Not Rek Lose if opponent taunt). The object of the game is still the same, capturing the opponent’s King. But, there is only one legal way to capture the enemy units, including the King: “Rek” them two at a time.

The Kings may not move at all, not even a square. They are “palace kings”! Other setting features and opening setup are the same as those of the regular Rek. The unique characteristic of this style of play is that a player’s order of Rek to the other must be honored, otherwise the latter loses and the game is over. So, strategic and deliberate sacrifices are the mind set behind winning the game.

Usually the game is over when one player orders a “right” series of the opponent’s consecutive moves to ‘Rek’ his units which ultimately will lead to the capture or Rek of the opponent’s King in return. BUT, if he orders the wrong series of the opponent’s moves, he ends up losing his force without any desirable consequence. Thus the game demands a long-term and coherent strategic planning to get the right orders of move.

In this kind of play, you are in a more dangerous situation for preserving too many own units, but if you do not have enough of them to design your scheme of making a right series of the opponent’s moves, it is not good either.